Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onze vereniging verplicht haar leden
te informeren wat de vereniging met uw persoonsgegevens doet.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

Het doen van mededelingen aangaande de vereniging
Uitnodigingen tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering
Incasso van de maandelijkse bijdragen
Publicatie van telefoonnummers op het afgeschermde deel van de website

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden.

Leden van de vereniging zijn verplicht hun persoongegevens, te weten:
naam, voornaam, telefoonnummer, noodnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer aan
de administrateur te verstrekken.
Weigering kan tot gevolg hebben dat in noodsituaties het lid onbereikbaar is
en schade aan eigendommen van andere leden kan ontstaan of verergeren.

Het recht om vergeten te worden geldt alleen wanneer het lid geen eigenaar meer is.

De leden van de vereniging hebben het recht om de verleende toestemming
voor het gebruik van de persoonsgegevens weer in te trekken.

Terug